19-21 październik, 2017
V Międzynarodowe Targi Medyczne
EXPO XXI Warszawa, Polska
ul. Prądzyńskiego 12/14

V Międzynarodowe Sympozjum Nowoczesne Techniki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Piątek 20.10.2017          Friday 20.10.2017
Miejsce:
SALA C, I piętro
Godziny: 9:00 - 17:20

V Międzynarodowe Sympozjum Nowoczesne Techniki w Anestezjologii i Intensywnej TerapiiKomitet organizacyjny:

Tomasz Łazowski
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
Elżbieta Nowacka
Łukasz Samoliński

Komitet naukowy:
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Ilona Bobek
Mirosław Czuczwar
Izabela Duda
Miłosz Jankowski
Tomasz Łazowski
Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz
Elżbieta Nowacka
Małgorzata Piasecka - Twaróg
Konstanty Szułdrzyński
Magdalena Świder
Alexander Vitin
Marzena Zielińska

 
 
Konferencję zorganizowano w ramach promocji ( WP7) międzynarodowego projektu “Collaborative REsearch on ACute Traumatic brain Injury in intensive care medicine in Europe (CREACTIVE),” Grant numer : 602714 (HEALTH.2013.2.2.1-1, European Union Seventh Framework Programme). 
                       

9:00 Przywitanie uczestników /  Welcome
 
9:10 Nowe informacje z badań i wytycznych opublikowanych w ostatnim roku. / New information from recently published guidelines and scientific trials  Jankowski Miłosz
 

9:40 Protokół diagnostyczno-terapeutyczny w mnogich wielonarządowych obrażeniach ciała / The diagnostic and therapeutic protocol  in acute multiorgan trauma  MMS
 
10:00 Wytyczne postępowania w urazach głowy u dorosłych / TBI management guidelines in adults  Duda Izabela
 
10:20 Prognozowanie w urazach głowy / Prognostication in head truma  - MMS
 
10:30 Mikrodializa i nieinwazyjne monitorowanie OUN / Microdialysis and noninvasive CNS monitoring  Borkowski Rafał
 
10:40 Hipotermia w urazach głowy Therapeutic hypotermia in  head trauma  Nieborek Adam
 
10:50 Coffee break
 
11:20 Postępowanie  w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych w 2017 r. / Management of severe TBI 2017 Rzewuska Beata
 
11:50 Postępowanie z pacjentem po masywnym oparzeniu. / Management of major burn trauma Bobek Ilona
 
12: 20 Postpowanie w urazie wątroby /. Liver trauma management  Vitin  Alexander
 
12:50  Postępowanie z ciężarną z urazem głowy /Management od TBI in pregnant patient.  Nowacka Elżbieta / MMS
 
13:10 Lunch break
 
13:40 Wsparcie oddechowe w urazach mózgu/ wentylatory suport in TBI Szułdrzyński Konstanty
 
14:10  Monitorowanie hemodynamiczne   w urazach / Hemodynamic monitoring in trauma Piasecka-Twaróg Małgorzata
 
14:30  Nieinwazyjne monitorowanie układu krążenia (Deltex ) Noninvasive monitoring of cardiovascular performance ( Deltex) Kopacz Michał
 
14:40 Wsparcie narządowe  po urazie/ Organ replacement therapies in trauma Łazowski Tomasz
 
15:00 Żywienie pacjentów po urazach / Nutrition after major trauma. Czuczwar Mirosław
 
15:30 Coffee break
 
16:00 Wytyczne postępowania w urazach głowy u dzieci/ TBI management guidelines in children Bartkowska- Śniatkowska  Alicja
 
16:30 Postępowania anestezjologiczne w zespole  dziecka potrząsanego/ Abusive head trauma-anaesthetic management Zielińska Marzena
 
16:50 Raport  grupy roboczej CDC 2016  dotyczący średniociężkiego urazu  głowy u dzieci /CDC report  2016 on TBI in Children Bartkowska-Śniatkowska Alicja, Świder Magdalena
 
17:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji/
Summary and farewell remarks
 
 
 

News